TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Gia đình

Xem với cỡ chữAA

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới

(12:19 | 15/01/2022)

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình tạo chuyển biến về nhận thức, hành động trong phòng, chống bạo lực để từng bước giảm dần bạo lực gia đình, kịp thời hỗ trợ người bị bạo lực gia đình; ngày 13/01/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký Quyết định số 45/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025.

Ảnh minh họa

Chương trình đặt mục tiêu đạt 40% số hộ gia đình tham gia các buổi nói chuyện chuyên đề về phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) do UBND cấp xã tổ chức tại các thôn, tổ dân phố. Phấn đấu đạt 50% các kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của trung ương và địa phương có chuyên mục về PCBLGĐ được phát sóng định kỳ. Đạt trên 70% người có nguy cơ bị bạo lực gia đình được trang bị kiến thức, kỹ năng về ứng phó khi bị bạo lực gia đình; những người bị bạo lực gia đình khi phát hiện được bảo vệ, trợ giúp pháp lý và chăm sóc sức khỏe phấn đấu đạt 95%; những người có hành vi bạo lực gia đình khi phát hiện được tư vấn, cung cấp kiến thức, kỹ năng kiểm soát hành vi bạo lực phấn đấu đạt trên 80%.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có cộng tác viên dân số thực hiện các nhiệm vụ về PCBLGĐ tại cộng đồng phấn đấu đạt 90%; đạt 95% xã, phường, thị trấn duy trì mô hình PCBLGĐ; đạt 90% người trực tiếp tham gia PCBLGĐ các cấp được được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về PCBLGĐ.

Để thực hiện các mục tiêu trên, nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình là: Hoàn thiện pháp luật, chính sách về PCBLGĐ; tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo và phối hợp liên ngành giữa các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình; xây dựng và vận hành hệ thống cung cấp dịch vụ hỗ trợ, phòng ngừa bạo lực gia đình; thông tin, giáo dục, truyền thông PCBLGĐ; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia công tác PCBLGĐ các cấp, các ngành; hợp tác quốc tế; nghiên cứu khoa học; xây dựng cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra thực hiện pháp luật về PCBLGĐ.

Trong đó, xây dựng và vận hành mạng lưới PCBLGĐ các cấp; cộng tác viên dân số thực hiện công tác gia đình ở cộng đồng để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền PCBLGĐ, thu thập thông tin về bạo lực gia đình; quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương nếu để xảy ra tình trạng bạo lực trong phạm vi quản lý.

Xây dựng, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên về PCBLGĐ; nghiên cứu, xây dựng và phát triển mô hình cung cấp dịch vụ tư vấn hôn nhân và gia đình; tư vấn hỗ trợ người bị bạo lực gia đình; nâng cao năng lực cho người tham gia cung cấp dịch vụ hỗ trợ, phòng ngừa bạo lực gia đình; triển khai và nhân rộng các mô hình PCBLGĐ tại cộng đồng.

Tổ chức truyền thông về PCBLGĐ phù hợp với từng đối tượng, văn hóa của vùng miền, đặc biệt quan tâm đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đa dạng hóa phương thức, các loại hình, sản phẩm thông tin, truyền thông, giáo dục về PCBLGĐ. Khuyến khích sáng tác các chương trình và tác phẩm văn hóa nghệ thuật, các hoạt động thể thao thực hiện truyền thông về PCBLGĐ.

Các cơ quan truyền thông, báo chí từ trung ương đến địa phương duy trì hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục với thời lượng và khung giờ phù hợp nhằm hướng dẫn kiến thức, kỹ năng PCBLGĐ; lồng ghép kiến thức PCBLGĐ vào chương trình giáo dục, đào tạo phù hợp với các cấp học, bậc học; tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong PCBLGĐ.

Vũ Liêm