TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Gia đình

Xem với cỡ chữAA

Nhiều chuyển biến tích cực sau 15 năm thi hành Luật Bình đẳng giới

(11:20 | 07/07/2022)

15 năm qua, công tác thực thi pháp luật, thực hiện những chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có nhiều chuyển biến tích cực trong việc đảm bảo quyền bình đẳng giữa nam và nữ, vị thế của phụ nữ ngày càng được nâng cao trong gia đình và ngoài xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ phát huy vai trò của mình đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ảnh minh họa

Các mục tiêu thực hiện quyền bình đẳng giới cơ bản đạt yêu cầu đề ra, tạo điều kiện cho cả nam và nữ phát huy quyền làm chủ, bình đẳng trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội và trong gia đình, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các cấp, các ngành triển khai đạt hiệu quả nhiều mô hình, dự án như: mô hình "Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế"; mô hình "5 không, 3 sạch", mô hình "Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam", mô hình "Phòng, chống bạo lực gia đình"; mô hình lồng ghép bình đẳng giới trong hương ước, quy ước ấp, khu phố; các chương trình, dự án giúp vốn, hỗ trợ phát triển sản xuất, việc làm, giảm nghèo bền vững... đã tác động mạnh mẽ làm thay đổi hành vi và nâng cao nhận thức trong nhân dân về bình đẳng giới; tăng cường chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Quyền học tập, việc làm, chăm sóc sức khỏe, nuôi con của phụ nữ được cải thiện, vị thế vai trò của phụ nữ được khẳng định trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Các cấp ủy, chính quyền đã làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý, giới thiệu nhân sự nữ có đủ năng lực, trình độ, uy tín để ứng cử vào cấp ủy, ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, góp phần tăng tỷ lệ nữ tham gia lĩnh vực này. Tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, phát triển các ngành nghề thu hút nhiều lao động nữ tham gia, cấp phép ưu đãi cho các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ, tăng cường đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho nữ, tạo cơ hội tìm kiếm được việc làm có thu nhập ổn định cho người lao động. Giai đoạn 2011 - 2015, tỷ lệ phụ nữ trong tổng số lao động có việc làm đạt 49,2% và nam giới đạt 50,8%; giai đoạn 2016 - 2020, tỷ lệ phụ nữ trong tổng số lao động có việc làm đạt 40,73% và nam giới đạt 59,27%.

Thực hiện đưa nội dung về giới và bình đẳng giới vào giảng dạy trong nhà trường; công tác xóa mù chữ cho người dân nói chung và phụ nữ độ tuổi dưới 40 nói riêng đã đạt được những kết quả nhất định. Phụ nữ tham gia ngày càng chủ động, tích cực vào các hoạt động khoa học, công nghệ, có nhiều công trình nghiên cứu làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách, ứng dụng vào sản xuất và hoạt động thực tiễn đem lại lợi ích kinh tế, xã hội trên nhiều lĩnh vực, số phụ nữ tham gia các đề tài khoa học 213 lượt người, chiếm 24,20%; tỷ lệ phụ nữ có sáng kiến khoa học và cải tiến kỹ thuật đạt 15,17% trong tổng số sáng kiến cấp tỉnh. Bảo đảm bình đẳng trong việc tiếp cận và hưởng thụ nhu cầu văn hóa giữa nam và nữ.

Cải thiện, nâng cao sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em; tuổi thọ trung bình của phụ nữ là 74,2 tuổi. Tích cực triển khai các mô hình ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới, mô hình dịch vụ, tư vấn bình đẳng giới. Phát huy hiệu quả và nhân rộng hơn 2.000 Câu lạc bộ, tổ, nhóm “Gia đình không có con vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”; “Gia đình phát triển bền vững"; "Gia đình hạnh phúc"... góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình, tích cực tham gia phòng, chống các tệ nạn xã hội, từng bước ngăn chặn và giảm dần các vụ bạo lực gia đình, tích cực tham gia phòng, chống các tệ nạn xã hội, từng bước ngăn chặn và giảm dần các vụ bạo lực gia đình.

Sau 15 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới, Kiên Giang đã đạt được kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét trong hành động, nhận thức về bình đẳng giới. Tuy nhiên, việc thực thi pháp luật về bình đẳng giới vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới ở cơ sở từng lúc chưa sâu, chưa phong phú về nội dung và hình thức. Tình trạng bạo lực gia đình, buôn bán phụ nữ, trẻ em còn xảy ra; tình trạng tảo hôn vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn... Để tiếp tục đẩy mạnh công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, thời gian tới tỉnh sẽ ưu tiên đầu tư nguồn lực đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu trong Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới đến năm 2030; hỗ trợ kinh phí duy trì và nhân rộng các mô hình về bình đẳng giới; thực hiện lồng ghép công tác bình đẳng giới vào các chương trình, đề án, dự án của các ngành, đơn vị, địa phương…

Quỳnh Như