TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Gia đình

Xem với cỡ chữAA

Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

(15:32 | 19/12/2022)

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống tốt đẹp của gia đình, hướng tới xây dựng gia đình văn minh, tiến bộ, hạnh phúc.

Nhiều hoạt động đã được tổ chức cho gia đình, thành viên cùng tham dự để gắn chặt hơn các mối quan hệ gia đình nhân các đợt truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, các hoạt động góp phần tôn vinh giá trị gia đình, vận động các gia đình tích cực tham gia thực hiệp nếp sống văn minh, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dòng họ và dân tộc, xây dựng tình làng nghĩa xóm, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, nhắc nhở nhau thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện 60 kịch bản câu chuyện truyền thanh, đĩa CD, USB các bài viết tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình để phát trên các Đài Truyền thanh huyện, thành phố và tuyên truyền lưu động và các tài liệu tuyên truyền như sách, tờ gấp; tổ chức hội nghị tập huấn, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề.

Tiếp tục nhân rộng, củng cố nâng cao chất lượng sinh hoạt các mô hình câu lạc bộ về gia đình gắn với tập trung tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, giữ gìn hạnh phúc gia đình, phát triển kinh tế; nêu gương người tốt, việc tốt; phổ biến kiến thức, kỹ năng tổ chức đời sống gia đình; chăm sóc nuôi dạy trẻ em, kỹ năng nhận diện, xử lý các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em, lắng nghe trẻ em nói; chăm sóc sức khỏe phụng dưỡng người cao tuổi, phát huy vai trò người cao tuổi trong gia đình; kiến thức về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình và triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức hội thi từ cấp tỉnh đến huyện, thành phố như: Hội thi tìm hiểu kiến thức hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, chống tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình; Hội thi Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững”; Ngày hội Gia đình tiêu biểu; Hội thi tìm hiểu kiến thức về “Xây dựng gia đình hạnh phúc”; Hội thi tìm hiểu kiến thức về “Giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”…, thu hút hàng chục ngàn lượt thí sinh tham dự. Hội thi là dịp để cán bộ, gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng để vận động, tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, góp phần xây dựng nét đẹp văn hóa trong gia đình, phát huy giá trị tốt đẹp mối quan hệ trong gia đình. Tỉnh đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” lồng ghép vào nội dung các phong trào thi đua, cuộc vận động khác ở các ngành, địa phương theo hướng ngày càng chú trọng đến chất lượng nhằm gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam.

Thông qua các hoạt động đã giúp cán bộ và nhân dân có chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, giữ gìn và phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, ứng xử văn hóa trong gia đình, khơi dậy tình làng nghĩa xóm, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, làm nền tảng vững chắc cho việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển.

Công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình đã có tác động rất lớn vào kết quả xây dựng gia đình văn minh, tiến bộ, hạnh phúc trên địa bàn tỉnh. Để phát huy kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu cho UBND tỉnh triển khai tốt Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, xã hội và mỗi người dân trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, định hướng giá trị, giáo dục thế hệ trẻ, góp phần hoàn thiện nhân cách, xây dựng con người Việt nam phát triển toàn diện từ gia đình, khơi dậy khát vọng cống hiến góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Trong đó, tiếp tục đổi mới công tác truyền thông và đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật có liên quan đến công tác gia đình; chuẩn mực đạo đức, ứng xử văn hóa trong gia đình, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cống hiến vì lợi ích cộng đồng, xã hội. Củng cố vai trò của hệ thống nhà văn hóa, nhà truyền thống, thư viện cơ sở, điểm bưu điện văn hóa xã và các thiết chế công trình văn hóa, lịch sử trong việc giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, chuẩn mực ứng xử văn hóa cho các thành viên gia đình, nhất là thế hệ trẻ.

Lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình vào hoạt động của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết từ cơ sở. Phát huy vai trò, trách nhiệm của ông bà, cha mẹ, người lớn tuổi trong gia đình trong việc tuyên truyền về đạo đức, lối sống, chuẩn mực văn hóa ứng xử trong gia đình nhằm giáo dục toàn diện và hài hòa về đức, trí, thể, mỹ cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng. Nâng cao hiệu quả thực hiện Quy tắc ứng xử văn hóa trong các trường học. Chính quyền địa phương các cấp tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền vầ giá trị của gia đình, văn hóa ứng xử trong gia đình, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình để phát triển con người toàn diện từ gia đình, nhất là với thế hệ trẻ.

Quỳnh Như