TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Gia đình

Xem với cỡ chữAA

Nhiều kết quả tích cực trong công tác gia đình năm 2022

(17:39 | 20/12/2022)

Năm 2022, Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh Kiên Giang tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng và ý nghĩa nhằm nhằm giữ gìn và tôn vinh các giá trị văn hóa gia đình Việt. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Hướng tới mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội, năm qua, BCĐ Công tác gia đình tỉnh Kiên Giang chú trọng thực hiện công tác gia đình, tham mưu xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác gia đình và PCBLGĐ. Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm và then chốt trong việc triển khai nhiệm vụ về công tác gia đình và PCBLGĐ. Trong năm qua, các sở, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, ý nghĩa vào đợt truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ; Tháng hành động vì trẻ em... Qua đó biểu dương những gương người tốt, việc tốt, mô hình hay về các hoạt động vì hạnh phúc, xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; khuyến khích cá nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt động tích cực góp phần PCBLGĐ, xây dựng gia đình no ấm, văn minh.

Cùng với các hoạt động truyền thông như cổ động trực quan, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, phát hành tài liệu, tờ gấp, tờ rơi, tuyên truyền lưu động, xây dựng câu chuyện truyền thanh; Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu BCĐ tỉnh tổ chức thành công Ngày hội Gia đình tiêu biểu tỉnh Kiên Giang lần thứ II năm 2022 tại huyện Vĩnh Thuận; đồng thời lần đầu tiên Sở phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Họp mặt biểu dương Gia đình CNVC-LĐ tiêu biểu tỉnh nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình và giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Phối hợp với UBND huyện An Minh tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức về xây dựng gia đình hạnh phúc.

Ngoài ra, nhiều buổi tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề, tư vấn trực tiếp tại cộng đồng, các hội thi, hội diễn diễn ra khắp các huyện, thành phố, trong đó chú trọng tuyên truyền, giáo dục về bình đẳng giới và PCBLGĐ, giáo dục đời sống gia đình, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa gia đình Việt Nam. Ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức được 532 buổi trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống cho hàng trăm ngàn lượt học sinh. Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức 13 cuộc tuyên truyền về kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Các mô hình, CLB về gia đình hoạt động ngày càng hiệu quả góp phần tăng cường vai trò của gia đình trong giáo dục đạo đức, lối sống, kịp thời động viên, cổ vũ người tốt, việc tốt trong thực hiện công tác gia đình. Sở VHTT phối hợp với UBND huyện U Minh Thượng tổ chức Lễ ra mắt CLB Gia đình phát triển bền vững và hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại 05 ấp trên địa bàn huyện. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhân rộng 17 mô hình dịch vụ tư vấn hỗ trợ về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, phòng ngừa, can thiệp, hỗ trợ trẻ em bị xâm hại, bạo lực, ngôi nhà an toàn. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hỗ trợ, nhân rộng các mô hình ngôi nhà an toàn, dịch vụ gia đình, phòng, chống tệ nạn xã hội. BCĐ Công tác gia đình tỉnh thường xuyên tăng cường tập huấn để nâng cao kiến thức cho cán bộ làm công tác gia đình; PCBLGĐ, phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng ngừa bạo lực học đường. Các sở, ngành: Văn hóa và Thể thao, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hơn 50 hội nghị tập huấn chuyên đề. Bên cạnh đó, các sở, ban ngành, đoàn thể tập trung chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở tổ chức, thực hiện có hiệu quả các hoạt động, nội dung quản lý nhà nước về gia đình lồng ghép vào các phong trào thi đua của đơn vị, địa phương nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến hơn nữa trong công tác gia đình và PCBLGĐ.

Nhờ việc triển khai đồng bộ, thực hiện có hiệu quả các giải pháp, tổ chức nhiều nội dung hoạt động thiết thực nên công tác gia đình và PCBLGĐ trên địa tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh.

Ngọc Thy