TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Gia đình

Xem với cỡ chữAA

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyệt thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025”

(10:19 | 16/01/2023)

Qua hơn 08 năm triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025”, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có nhiều chuyển biến tích cực.

Ảnh minh họa

Các cấp ủy, chính quyền, trường học (trong đó có cả các trường phổ dân tộc nội trú) đã quan tâm chỉ đạo chặt chẽ đối với việc triển khai thực hiện Đề án. Nhất là vai trò của trưởng ấp, khu phố, người có uy tín, đội ngũ hòa giải viên đã kịp thời tuyên truyền, giáo dục thuyết phục những trường hợp có thể thực hiện việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại địa phương. Tình trạng hôn nhân cận huyết thống đến nay đã giảm 15% so với năm 2020 (năm 2021 là 10%, năm 2022 là 8,7%; bình quân mỗi năm giảm 2%/năm). Tỷ lệ hôn nhân cận huyết thống của DTTS là 0,45%, so với tỷ lệ người DTTS kết hôn cận huyết thống năm 2020 là 0,85% đã giảm 0,45%.

Tuy nhiên, kết quả thực hiện Đề án ở một số sở, ngành và địa phương vùng đồng bảo DTTS đạt hiệu quả chưa cao. Tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là vấn đề cần đặc biệt chú ý với một số dân tộc, có thể gây ra nhiều hậu quả trong đó có vấn đề tử vong trẻ sơ sinh cao, tuổi thọ bình quân thấp, sức đề kháng và năng lực trí tuệ kém, là một trong những nguyên nhân liên quan trực tiếp đến tình trạng nghèo nàn, lạc hậu trong một số dân tộc.

Ảnh minh họa

Để tiếp tục thực hiện tốt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 76/UBND-KGVX ngày 12/01/2023 yêu cầu Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và đề nghị Thủ trưởng các đoàn thể cấp tỉnh thực hiện tốt một số nội dung sau:

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật, chuyển đổi hành vi trong hôn nhân của đồng bào DTTS góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS; tiếp tục triển khai, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS giai đoạn 2021 -2025” và Kế hoạch số 245/KH-UBND ngày 23/11/2022 về việc thực hiện Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức truyền thông, tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Biên soạn, cung cấp tài liệu, tập huấn về kiến thức, kỹ năng truyền thông, vận động, tư vấn pháp luật liên quan về hôn nhân và gia đình. Tổ chức các hội nghị lồng ghép, hội thảo, tọa đàm, giao lưu văn hóa, nhằm tuyên truyền hạn chế tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi. Tổ chức các hội thi tìm hiểu về pháp luật, về hôn nhân, về kết hôn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống,... Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở, mở các chuyên trang, chuyên mục trên các báo, trang thông tin điện tử, đài truyền hình và qua hệ thống thông tin, truyền thanh tuyến xã; tập trung cung cấp thông tin, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về hôn nhân, phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống như Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Trẻ em; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới,...

UBND các huyện, thành phố duy trì và triển khai mô hình tại các xã, phường có tỷ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cao. Nhân rộng mô hình điểm và các mô hình chuyên đề phù hợp nhằm thay đổi hành vi, khả năng tiếp cận thông tin và huy động sự tham gia của cộng đồng thực hiện ngăn ngừa, giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS. Tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức thực hiện công tác dân tộc, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về kiến thức pháp luật, kỹ năng truyền thông, vận động, tư vấn pháp luật liên quan về hôn nhân, dân số và gia đình. Hỗ trợ, cung cấp tài liệu, sản phẩm truyền thông liên quan về hôn nhân, dân số và gia đình cho các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện tuyên truyền và ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở vùng DTTS. Tăng cường công tác kiểm tra kịp thời, ngăn ngừa và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình; thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động của Đề án tại địa bàn các huyện, thành phố; sự phối hợp của các sở, ban, ngành liên quan trong triển khai thực hiện.

Quỳnh Như