TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Gia đình

Xem với cỡ chữAA

Hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2023

(15:04 | 27/01/2023)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 165/BVHTTDL-GĐ ngày 18/01/2023 về việc hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2023, với các nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức triển khai, thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); xây dựng, trình, ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật PCBLGĐ.

Ảnh minh họa

Cùng với đó triển khai, thực hiện Quyết định số 2074/QĐ-TTg ngày 10/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; tổng kết Nghị định số 02/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về công tác gia đình; tổng kết 10 năm thực hiện Đề án Ngày Quốc tế Hạnh phúc.

Các nhiệm vụ thực hiện thường xuyên trong năm, về công tác truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; tăng cường các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng và báo chí tại trung ương và địa phương. Tiếp tục triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” trên phạm vi toàn quốc. Triển khai chủ đề chung về gia đình đến năm 2025: “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”. Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), chủ đề “Hạnh phúc cho mọi người” và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), chủ đề “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”.

Về công tác PCBLGĐ, tiếp tục thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 13/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình PCBLGĐ trong tình hình mới đến năm 2025; Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 4/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác PCBLGĐ. Tổ chức các hoạt động trong Thánh hành động quốc gia về PCBLGĐ (từ Ngày Quốc tế Gia đình 15/5 đến hết 30/6) và hưởng ứng Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11). Tiếp tục tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng về công tác PCBLGĐ; quyền, nghĩa vụ của người bị bạo lực gia đình, người có hành vi bạo lực gia đình, các biện pháp hỗ trợ, bảo vệ người bị bạo lực gia đình.

Các nhiệm vụ khác, gồm: Thực hiện thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và PCBLGĐ theo Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình và kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác gia đình. Tổ chức các hoạt động truyền thông về quyền và bổn phận của trẻ em trong gia đình, phát huy vai trò của người cao tuổi và thực hiện bình đẳng giới trong gia đình.

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai thực hiện Luật PCBLGĐ (có hiệu lực từ ngày 01/7/2023); ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các văn bản thuộc lĩnh vực gia đình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tiếp tục đầu tư nguồn lực cho công tác gia đình nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng gia đình hạnh phúc.

Đồng thời, chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tham mưu kế hoạch triển khai, thực hiện công tác gia đình tại địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao và hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023 như sau: Tổ chức các hoạt động truyền thông trong các dịp, ngày kỷ niệm về gia đình như: Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); Ngày Quốc tế Gia đình (15/5); Tháng hành động quốc gia PCBLGĐ (Tháng 6); Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11); tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ tại địa phương; triển khai thực hiện, đẩy mạnh, nhân rộng các mô hình về xây dựng gia đình hạnh phúc, PCBLGĐ, phòng, chống xâm hại trẻ em trong gia đình...

Ngọc Thy