TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Gia đình

Xem với cỡ chữAA

Truyền thông, giáo dục, vận động xã hội về bảo vệ chăm sóc trẻ em

(10:06 | 24/02/2023)

Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 35/KH-BCĐ ngày 21/02/2023 về việc thực hiện công tác trẻ em năm 2023 trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, quản lý và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền trẻ em, đảm bảo cho mọi trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện.

Kế hoạch đề ra 06 nhiệm vụ, giải pháp, đó là: Thực hiện Luật trẻ em, pháp luật, chính sách, các chương trình, kế hoạch về công tác trẻ em đã ban hành cho giai đoạn 2021 - 2025, 2021 - 2030. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách trợ giúp xã hội dành cho trẻ em, các biện pháp phòng ngừa, can thiệp và trợ giúp trẻ em, quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của các cấp, các ngành, người đứng đầu chính quyền, cơ quan, đơn vị trong bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em, các vụ việc vi phạm quyền trẻ em. Gắn việc đánh giá  về thực hiện quyền trẻ em với thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá công nhận xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, tiêu chí đô thị văn minh trong Cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, kế hoạch của tỉnh, của ngành, đơn vị và địa phương để thực hiện pháp luật, chính sách về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em; thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp các Kế hoạch của UBND tỉnh đã ban hành về công tác trẻ em cho giai đoạn đến năm 2025 và đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Đẩy mạnh, đổi mới các hoạt động truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền trẻ em, bổn phận của trẻ em phù hợp với từng nhóm đối tượng, chú trọng các hình thức truyền thông trực tiếp, truyền thông qua phương tiện thông tin đại chúng. Thông tin về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111 và các dịch vụ bảo vệ trẻ em tại địa phương để mọi người dân, gia đình, cộng đồng và trẻ em liên hệ miễn phí khi có nhu cầu tìm kiếm thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em. Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em cấp tỉnh và Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh (tháng 6/2023); tết Trung thu, Chương trình Đêm hội Trung thu cấp tỉnh điểm tại 01 huyện (tháng 9/2023).

Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác trẻ em cấp huyện, xã về thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em, thực hiện các quy trình hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị xâm hại, thực hiện chính sách cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và thu thập, cập nhật thông tin về trẻ em. Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho thành viên của tổ chức phối hợp liên ngành các cấp, đặc biệt là cấp xã và hội viên của tổ chức, đơn vị tham gia mạng lưới bảo vệ trẻ em. Tổ chức kiểm tra đánh giá hiệu quả hoạt động các mô hình công tác trẻ em tại các xã, phường, thị trấn (dự kiến vào tháng 3/2023, kiểm tra 06 mô hình).

Ngoài ra, tăng cường vận động, thực hiện các hoạt động trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Tăng cường phối hợp liên ngành bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tăng cương thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em.

Quỳnh Như