TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO

Xem với cỡ chữAA

Hệ thống Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện, thành phố: Cần đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng hoạt động

(08:40 | 14/10/2021)

Kể từ khi sáp nhập đến nay, hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện, thành phố đã đi vào nền nếp, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, truyền thông, du lịch, phục vụ nhu cầu tiếp cận thông tin, sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, rèn luyện sức khỏe của Nhân dân. Song nhìn từ thực tế, hệ thống Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, nhất là về cơ sở vật chất, trang thiết bị để khai thác, phát huy và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động.

Nhà đa năng - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện An Minh

Ngay sau khi đi vào hoạt động theo mô hình mới, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh (VHTTTT) huyện, thành phố đã nhanh chóng bắt nhịp, ổn định tổ chức bộ máy, đề ra kế hoạch hoạt động và chương trình cụ thể, phát huy tốt vai trò “cầu nối” đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; bồi dưỡng năng khiếu, nhằm nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa, giải trí và tập luyện thể thao của Nhân dân. Những địa phương có khu di tích, đã được các cấp, các ngành quan tâm, đầu tư nâng cấp hệ thống đường giao thông, điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước, đảm bảo phục vụ tốt cho du khách. Công tác quản lý, tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật và thực hiện bảo vệ, tu bổ, phát huy giá trị các di sản văn hóa được tăng cường. Những địa phương có chức năng khai thác du lịch như: Rạch Giá, Phú Quốc, Hà Tiên, Kiên Lương, đã tổ chức tốt các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch và dịch vụ du lịch. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cộng tác viên trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề từng bước được nâng lên, nhiệt huyết, luôn cố gắng học hỏi và phấn đấu hoàn thành tốt công việc, nhiệm vụ được giao. Kinh phí hoạt động được cấp từ nguồn ngân sách phân bổ hàng năm tương đối đáp ứng nhu cầu tổ chức hoạt động và thực hiện nhiệm vụ được giao. Phần lớn các Trung tâm VHTTTT huyện, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo chưa huy động hoặc huy động được rất ít nguồn thu từ xã hội hóa để bổ sung cho hoạt động của Trung tâm.

Mặc dù có nhiều đóng góp tích cực trong việc phát triển phong trào văn hóa, thể thao, truyền thanh và du lịch ở địa phương; tuy nhiên so với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, trước nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần ngày càng cao của Nhân dân, việc xây dựng và tổ chức hoạt động của Trung tâm VHTTTT hiện nay còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, nhất là cơ sở vật chất, trang thiết bị đầu tư thiếu đồng bộ, chưa thực sự đáp ứng cả về quy mô, trình độ tổ chức, nội dung, hình thức hoạt động nên không phát huy hết hiệu quả như mong muốn. Dễ dàng nhận thấy, các Trung tâm VHTTT được đầu tư xây dựng nhà đa năng và trụ sở làm việc chung, cùng với cơ sở vật chất, trang thiết bị tương đối tốt, cơ bản đáp ứng được yêu cầu hoạt động và thực hiện nhiệm vụ. Những Trung tâm chưa có trụ sở làm việc chung hoặc bố trí nhà tạm, chưa có nhà đa năng gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ như: Hà Tiên, Giang Thành, Châu Thành, Vĩnh Thuận. Riêng thành phố Hà Tiên hiện nay đang quy hoạch lại vị trí đất để xây dựng Trung tâm, dự kiến đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2021-2025 với tổng kính phí khoảng 60 tỷ đồng (bao gồm: Nhà đa năng, nhà làm việc, sân vận động, các công trình phụ… và cơ sở vật chất, trang thiết bị).

Giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã triển khai đầu tư xây dựng 08 Trung tâm VHTTTT cấp huyện: Vĩnh Thuận, Giồng Riềng, Hòn Đất, Kiên Lương, Kiên Hải, An Biên, Tân Hiệp, Gò Quao, với tổng vốn đầu tư 78,87 tỷ đồng; chủ yếu đầu tư các hạng mục công trình thiết yếu như nhà đa năng, nhà làm việc, hệ thống giao thông sân bãi, hệ thống điện nước, hàng rào, khu vệ sinh, sân khấu ngoài trời, san lấp mặt bằng và trang thiết bị. Song trong số các Trung tâm VHTTT huyện mới đầu tư, một số Trung tâm nguồn vốn bố trí không đủ để thực hiện đầu tư đồng bộ các hạng mục theo chủ trương đầu tư, cơ sở vật chất chưa đáp ứng tiêu chuẩn, tiêu chí theo quy định. Giai đoạn 2021-2025, các Trung tâm VHTTTT huyện, thành phố đều có nhu cầu đầu tư xây dựng mới hoặc đầu tư bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu hoạt động; tuy nhiên, do nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 còn khó khăn, chỉ bố trí được vốn cho đầu tư xây dựng mới Trung tâm VHTTTT huyện U Minh Thượng và Giang Thành, với tổng mức đầu tư là 46 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, bộ máy tổ chức tuy đã được sắp xếp, kiện toàn, nhưng chưa đảm bảo theo yêu cầu, nhất là chuyên môn, nghiệp vụ có mặt còn hạn chế. Kinh phí hoạt động tuy đã được quan tâm, nhưng vẫn chưa đảm bảo cho các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm theo yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Một số địa phương quy hoạch quỹ đất dành cho đầu tư, mở rộng cơ sở vật chất cho Trung tâm VHTTT huyện vị trí bố trí chưa phù hợp, cách xa khu dân cư hoặc đường đi không thuận lợi nên hoạt động chuyên môn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Do cơ sở vật chất, trang thiết bị đầu tư chưa đồng bộ hoặc đã xuống cấp, vị trí quy hoạch đầu tư xây dựng Trung tâm chưa phù hợp nên việc xã hội hóa còn khó khăn, không có điều kiện tạo nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ; do đó không có kinh phí để bù đắp, đầu tư cho phát triển sự nghiệp nên chưa khai thác và phát huy tối đa hiệu quả hoạt động.

Trung tâm Văn hóa và Thể thao huyện Vĩnh Thuận trước khi sáp nhập với Đài truyền thanh huyện

Trung tâm VHTTTT là một hệ thống thiết chế văn hóa có vai trò quan trọng trong hệ thống thiết chế văn hóa cả nước, là công cụ tuyên truyền, vận động sắc bén, sâu rộng tại cơ sở. Để một Trung tâm VHTTTT hoạt động hiệu quả thì phải đảm bảo ba yếu tố, gồm: cơ sở vật chất, kinh phí và con người. Do đó, việc đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị và kinh phí hoạt động cho các Trung tâm để nâng cao chất lượng hoạt động là rất cần thiết. Trước mắt, UBND các huyện, thành phố sớm hoàn thành việc lập, trình phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm VHTTT phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, để làm cơ sở cho quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, tuyển dụng, đào tạo viên chức vào làm việc tại Trung tâm trong thời gian tới. UBND tỉnh sớm chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở thông Tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang và các sở, ngành liên quan tiếp tục quan tâm, tham mưu đề xuất bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa, thể thao, phát thanh - truyền hình hàng năm cấp về cho địa phương để đầu tư, mua sắm, bổ sung trang thiết bị mới và cơ sở vật chất phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Đối với địa phương chưa có trụ sở làm việc chung, chưa có nhà thi đấu đa năng hoặc có nhà thi đấu đa năng đã xây dựng từ năm 2015 về trước đã xuống cấp, hư hỏng, chưa có đủ cơ sở vật chất của thiết chế văn hóa, thể thao theo quy định như thư viện, nhà truyền thống, sân vận động (bao gồm tổ hợp thể thao); đề nghị UBND tỉnh có chủ trương cho đầu tư dự án, bổ sung nguồn vốn giai đoạn 2021-2025 sửa chữa, bổ sung và xây dựng hoàn thiện tiêu chí Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận, huyện, thị xã, thành phố, trong đó ưu tiên các công trình gắn với tiêu chí đạt huyện nông thôn mới. Hiện nay, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố xác định nhu cầu và đưa nội dung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm VHTTTT huyện, thành phố vào Đề án phát triển thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh kên Giang giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở cho huy động nguồn lực đầu tư hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, trong đó có hệ thống Trung tâm VHTTTT cấp huyện, thành phố.

Quỳnh Như