TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO

Xem với cỡ chữAA

Tập trung đầu tư đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

(19:22 | 09/03/2022)

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 08/03/2022 về việc phê duyệt “Đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030” nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực tổ chức hoạt động, quản lý và chính sách, tạo điều kiện cho các thiết chế văn hóa, thể thao (VHTT) phát triển, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện An Minh - Ảnh minh họa

Việc triển khai Đề án nhằm đặt ra các nhiệm vụ, giải pháp đầu tư đồng bộ và sử dụng hiệu quả hệ thống thiết chế VHTT các cấp tạo cơ sở, tiền đề phục vụ nhu cầu hoạt động văn hóa, rèn luyện TDTT, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, đời sống tinh thần và sức khỏe, thể lực của nhân dân; từng bước khắc phục tình trạng chênh lệch về mức hưởng thụ VHTT, vui chơi giải trí của nhân dân ở các vùng, khu vực thành thị và nông thôn trong tỉnh.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, hệ thống thiết chế VHTT cơ sở được đầu tư phát triển đồng bộ và có ít nhất 70% hệ thống thiết chế VHTT cơ sở đạt các tiêu chí quy định của Bộ VHTTDL.

Ở ấp, khu phố: 70% ấp, khu phố có Nhà Văn hóa - Khu Thể thao và được đầu tư trang thiết bị; đồng thời dành tối thiểu 30% thời gian sử dụng trong năm để tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em.

Cấp xã: 80% đơn vị hành chính cấp xã có Trung tâm VHTT và Học tập cộng đồng và được đầu tư trang thiết bị; đồng thời dành tối thiểu 30% thời gian sử dụng trong năm để tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em.

Cấp huyện: 100% đơn vị hành chính cấp huyện có Trung tâm VHTT và Truyền thanh, được đầu tư hoàn thiện, đạt tiêu chuẩn do Bộ VHTTDL ban hành; 100% đơn vị hành chính cấp huyện có Nhà Thiếu nhi; 70% đơn vị hành chính cấp huyện có quảng trường hoặc công viên văn hóa, vui chơi giải trí phục vụ cộng đồng. Đầu tư, cải tạo, nâng cấp Quảng trường Trần Quang Khải  - Trung tâm Sinh hoạt cộng đồng thành phố Rạch Giá theo hướng bổ sung công năng để tăng hiệu quả sử dụng. Đầu tư xây dựng mới Quảng trường trung tâm và tượng đài Bác Hồ ở phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc.

Cấp tỉnh: Cải tạo, nâng cấp và đầu tư mới các khu chức năng của Công viên Văn hóa An Hòa ở thành phố Rạch Giá theo quy hoạch được phê duyệt. Sửa chữa, nâng cấp Trung tâm Văn hóa tỉnh đạt chuẩn theo quy định của Bộ VHTTDL. Đầu tư và hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Nhà Thiếu nhi tỉnh và Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu niên tỉnh (do Tỉnh Đoàn quản lý) theo chuẩn quy định. Đầu tư xây dựng mới Nhà Văn hóa Lao động tỉnh.

100% Khu công nghiệp có quy hoạch quỹ đất để xây dựng các thiết chế VHTT phục vụ công nhân, người lao động; trong đó tối thiểu 50% Khu công nghiệp đã đi vào hoạt động có Trung tâm VHTT phục vụ công nhân, người lao động. 70% thiết chế VHTT được đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hóa (của các tổ chức, cá nhân đầu tư kinh doanh) được hướng dẫn đầu tư phù hợp với quy hoạch, đảm bảo đạt tiêu chuẩn và điều kiện hoạt động theo quy định. Về đào tạo nhân lực: Hàng năm, phấn đấu có trên 80% cán bộ làm công tác VHTT, người quản lý thiết chế VHTT cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý, tổ chức các hoạt động tại các thiết chế VHTT.

Đến năm 2030, hệ thống thiết chế cơ sở được đầu tư phát triển đồng bộ và 100% các thiết chế VHTT cơ sở đạt các tiêu chí quy định của Bộ VHTTDL. Thiết chế VHTT phục vụ cộng đồng thuộc ngành VHTT trực tiếp quản lý, đạt tỷ lệ 100% ở các cấp hành chính; 100% số đơn vị hành chính cấp huyện có Nhà Thiếu nhi đạt tiêu chuẩn; 100% đơn vị hành chính cấp huyện có quảng trường hoặc công viên văn hóa, vui chơi giải trí phục vụ cộng đồng. Nhà Văn hóa Lao động tỉnh đạt chuẩn quy định; 100% Khu công nghiệp có Trung tâm VHTT; 100% thiết chế VHTT được đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hóa (của các tổ chức, cá nhân đầu tư kinh doanh) được hướng dẫn đầu tư phù hợp với quy hoạch, đảm bảo đạt tiêu chuẩn và điều kiện hoạt động theo quy định. Về đào tạo nhân lực: Hàng năm, phấn đấu có 100% cán bộ làm công tác VHTT, người quản lý thiết chế VHTT cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý, tổ chức các hoạt động tại các thiết chế VHTT.

Đề án đề ra 05 nhóm nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện đạt các mục tiêu phát triển hệ thống thiết chế VHTT cơ sở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030, đó là: Hoàn thiện công tác quy hoạch sử dụng đất và tập trung huy động nguồn lực cho đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật, trang thiết bị; hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành các thiết chế VHTT. Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế đặc thù về tổ chức bộ máy và các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển các thiết chế trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực để nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành các thiết chế VHTT trên địa bàn tỉnh (gồm cả các thiết chế do các đơn vị của Nhà nước, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư kinh doanh). Xây dựng, tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động của thiết chế VHTT cơ sở. Khai thác từ nguồn lực xã hội hóa để góp phần phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các thiết chế VHTT. Huy động tổng hợp các nguồn kinh phí đảm bảo cho hoạt động của hệ thống thiết chế VHTT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2030.

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch riêng hoặc lồng ghép vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư xây dựng, lĩnh vực,… hàng năm của ngành, địa phương và chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, công việc được giao tại Đề án này. Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan thường trực, tham mưu UBND tỉnh triển khai, hướng dẫn và thống nhất với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan của tỉnh và UBND các huyện, thành phố đề ra kế hoạch hàng năm để tổ chức thực hiện Đề án; đến cuối năm 2025 tổ chức sơ kết, đến cuối năm 2030 tổng kết thực hiện Đề án.

Quỳnh Như