TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Tin tức hoạt động ngành

Xem với cỡ chữAA

Truyền thông chính sách trong xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

(08:57 | 19/04/2023)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Mục tiêu của Kế hoạch đặt ra là đến quý II/2023, xây dựng và hoàn thành Kế hoạch (nội dung và kinh phí) triển khai hoạt động truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (sau đây gọi tắt là Nghị định).

Bên cạnh đó, 100% chính sách có tác động lớn đến xã hội, các nội dung và sự kiện liên quan đến quá trình xây dựng Nghị định, được tổ chức truyền thông từ khi lấy ý kiến đến khi thông qua và ban hành. Đồng thời, tạo cơ chế để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định.

Dân ca quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Kế hoạch yêu cầu truyền thông cho việc xây dựng Nghị định phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành, hiệu quả và theo sát quá trình thực hiện. Nội dung truyền thông dự thảo Nghị định bảo đảm đầy đủ, ngắn gọn, dễ hiểu, hình thức phong phú, sinh động. Đồng thời, xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, trách nhiệm chủ trì, phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai Kế hoạch.

Nhiệm vụ đặt ra là xây dựng tài liệu truyền thông để đăng tải trên Cổng/Trang Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Di sản văn hóa, Cổng Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật quốc gia và cung cấp cho các cơ quan thông tin, báo chí phục vụ hoạt động truyền thông dự thảo chính sách.

Trong đó, Xây dựng và hoàn thiện nội dung Hồ sơ Nghị định theo quy định tại Điều 93, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

Đăng tải toàn văn dự thảo Nghị định và Tờ trình trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin ý kiến rộng rãi các Bộ, ban ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức và cộng đồng.

Xây dựng nội dung truyền thông dự thảo chính sách gồm: (i) sự cần thiết ban hành chính sách; mục đích, quan điểm xây dựng chính sách; phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của chính sách, (ii) nội dung cơ bản của chính sách, (iii) nội dung mới hoặc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ so với quy định hiện hành về di sản văn hóa phi vật thể; chú trọng các vấn đề khó, có ý kiến khác nhau, (iv) các nội dung khác về dự thảo Nghị định cần thông tin rộng rãi đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội (nếu có).

Truyền thông về dự thảo Nghị định trên các phương tiện thông tin đại chúng: Đài Truyền hình, Đài Tiếng nói, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, báo điện tử và cơ quan thông tin, báo chí của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan, tổ chức ở Trung ương, địa phương...

Xây dựng, đăng tải tài liệu truyền thông phù hợp với từng đối tượng, địa bàn để cung cấp thông tin dự thảo Nghị định cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Trọng tâm là cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự tác động trực tiếp của chính sách như: chính quyền địa phương, người thực hành di sản văn hóa phi vật thể...; quan tâm đến các đối tượng đặc thù là người dân tộc thiểu số...với các phương thức, nội dung tiếp cận truyền thông phù hợp gần gũi, dễ nhớ, dễ hiểu.

Thực hiện việc tích hợp, chia sẻ để đăng tải thông tin, nội dung Nghị định; Kế hoạch tổ chức truyền thông dự thảo Nghị định trên Cổng Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật quốc gia, các ứng dụng phần mềm về phổ biến giáo dục pháp luật, bảo đảm thống nhất, liên thông, cập nhật, tăng cường tương tác với người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Tổ chức truyền thông thông qua các ứng dụng mạng xã hội và hình thức truyền thông phù hợp khác. Huy động nguồn lực xã hội tham gia công tác truyền thông dự thảo chính sách.

Về trách nhiệm thực hiện, Cục Di sản văn hóa chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả, hiệu quả của Kế hoạch truyền thông dự thảo Nghị định.

Vụ Pháp chế phối hợp và đôn đốc triển khai Kế hoạch; tổng hợp, lồng ghép trong báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả thực hiện truyền thông Chính sách.

Vụ Kế hoạch, Tài chính phối hợp trong công tác bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch.

Các cơ quan báo chí thuộc Bộ tăng cường công tác thông tin, truyền thông bằng nhiều hình thức trong quá trình xây dựng Nghị định với các hình thức phong phú để phục vụ hoạt động truyền thông dự thảo chính sách và thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch. Thời gian thực hiện Kế hoạch: Quý II, năm 2023.

Đăng Nguyên (Nguồn: bvhttdl.gov.vn)