Mời tham gia viết tin, bài cộng tác Đặc san Văn hóa và Thể thao số 67
(15:38 | 02/07/2021)

Ban Biên tập Đặc san của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn số 808/SVHTT-BBTĐS ngày 02/7/2021 về việc mời tham gia viết tin, bài cộng tác Đặc san Văn hóa và Thể thao số 67.