Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Công điện số 1068/CĐ-TTg ngày 05/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ
(10:10 | 11/08/2021)

Công văn số 1210/UBND-KGVX ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh về việc Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Công điện số 1068/CĐ-TTg ngày 05/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ.