Tăng cường thực thi pháp luật về lĩnh vực văn hóa và gia đình
(09:58 | 05/09/2021)

Những năm qua, việc thi hành pháp luật về lĩnh vực văn hóa, gia đình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang được thực hiện khá tốt, góp phần thúc đẩy các nguồn lực xã hội tham gia tích cực hơn vào lĩnh vực văn hóa, gia đình, đảm bảo để văn hóa phát triển phong phú, đa dạng hơn đúng các nguyên tắc, chuẩn mực pháp luật quy định.

Những năm qua, ngành Văn hóa và Thể thao khai thác, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là lĩnh vực văn hóa, gia đình, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân. Trên cơ sở quy định pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình; các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã chủ động, trách nhiệm hơn trong việc chung tay xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đảm bảo yêu cầu hội nhập và mở trộng giao lưu, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu đời sống tinh thần của Nhân dân.

Ảnh minh họa

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, các loại hình, sản phẩm văn hóa phát triển ngày càng đa dạng. Công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống và di sản văn hóa được kế thừa, bảo tồn và phát huy, hình thành nhiều sản phẩm du lịch văn hóa, đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội. Về lĩnh vực thư viện, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm phát triển tốt, tuân thủ các quy định của pháp luật. Về quảng cáo, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 01/10/2018 về việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 9/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo; phê duyệt Đề án tổng thể quảng cáo ngoài trời và xây dựng, lắp đặt bảng chỉ dẫn các khu, điểm, tuyến du lịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040. Từ năm 2017-2020, Sở Văn hóa và Thể thao cấp 14 giấp phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng; tiếp nhận và trả kết quả 311 hồ sơ biểu diễn nghệ thuật, cấp 53 giấy phép chương trình biểu diễn nghệ thuật; tiếp nhận và trả kết quả 3.783 hồ sơ quảng cáo.

Nội dung hoạt động và các danh hiệu thi đua của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng chú trọng nâng cao chất lượng, từng bước khắc phục hình thức. Việc tổ chức, thực hiện quy ước ở cơ sở đã góp phần quan trọng trong thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa đạt kết quả. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình đã đạt được một số kết quả nhất định, nhận thức của toàn xã hội về vấn đề PCBLGĐ được nâng lên, tình trạng bạo lực gia đình ngày càng giảm (trung bình mỗi năm giảm 19,67% số vụ), góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính được tiến hành thường xuyên, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm, nâng cao vai trò quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực hoạt động văn hóa, gia đình. Năm 2017-2020, Thanh tra Sở kết hợp với đội kiểm tra liên ngành 814 phát hiện và xử lý 11 trường hợp sữa chữa, xây cất trái phép trong khu vực di tích; 30 cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, với số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 300 triệu đồng; tổ chức 21 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề công tác quản lý nhà nước về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực thi pháp luật về lĩnh vực văn hóa, gia đình vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập. Một trong những khó khăn, phải kể đến hệ thống văn bản pháp luật hiện hành về văn hóa, gia đình chưa hoàn thiện; một số Luật do thời gian ban quá lâu, không còn đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới như: Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Sở hữu trí tuệ phần quyền tác giả, quyền liên quan nên chưa thật sự tạo nền tảng, hành lang pháp lý căn bản để xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, chất lượng, làm giảm đáng kể hiệu quả lý nhà nước của ngành.

Được biết trong giai đoạn 2021-2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật về văn hóa, gia đình theo hướng xây dựng Luật ở những lĩnh vực chuyên môn hiện mới điều chỉnh bằng Nghị định của Chính phủ và đã có đủ cơ sở để xây dựng Luật nhằm tạo cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển trên cơ sở những văn bản có hiệu lực pháp lý cao; sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các Luật hiện hành có phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện do thời gian ban hành đã quá lâu, không còn đáp ứng sự phát triển của thực tiễn. Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất chủ trì xây dựng 05 Luật, 08 Nghị định của Chính phủ. Đối với lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa và gia đình, dự kiến tham mưu trình dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) và Nghị định quy định tiêu chuẩn, quy trình xét danh hiệu “Gia đình tiêu biểu”, “Thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố tiêu biểu”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”; Nghị định quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; Nghị định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước văn hóa trong khu dân cư.

Quỳnh Như