Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
(09:20 | 11/11/2021)

Công văn số 1287/STTTT-TTBCBC ngày 03/11/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang.