Nhiều giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng
(17:20 | 17/11/2021)

Nhằm xây dựng và phát triển kỹ năng, nhu cầu, thói quen và phong trào văn hóa đọc trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trong thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên; UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Theo Kế hoạch đến năm 2025: Phấn đấu 90% học sinh, sinh viên và người học khác tại các cơ sở giáo dục được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại các thư viện công cộng, thư viện của các cơ sở giáo dục, văn hóa, khoa học; 25% người dân ở khu vực nông thôn; 20% người dân ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức và các dịch vụ liên quan tại các thư viện công cộng, trung tâm học tập cộng đồng, điểm bưu điện - văn hóa xã; 50% người dân có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc và học tập suốt đời; 80% người sử dụng thư viện (đối với học sinh, sinh viên là 90%) có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc để phục vụ học tập, nghiên cứu và giải trí.

Về tăng cường hoạt động thư viện, xuất bản: Phấn đấu đạt mức hưởng thụ bình quân sách là 03 bản sách/người dân và đạt 0.5 bản sách/người dân trong hệ thống thư viện công cộng; mỗi người dân trung bình đọc 03 cuốn sách/năm; 100% cơ sở giáo dục ở các bậc, cấp học có thư viện với vốn tài liệu phù hợp, trong đó 65% cơ sở giáo dục ở bậc phổ thông có thư viện đạt chuẩn theo quy định; 75% thư viện công cộng có vốn tài liệu tổng hợp đủ khả năng phục vụ cho mọi đối tượng, trong đó có bộ phận phục vụ thiếu nhi và người khuyết tật; 90% thư viện của các cơ quan nghiên cứu khoa học có vốn tài liệu chuyên sâu; số lượng người truy cập và sử dụng thông tin tại các thư viện đạt 1,7 triệu lượt người/năm.

Định hướng đến năm 2030: Tạo điều kiện để người dân có thói quen đọc và kỹ năng tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại nơi sinh sống, học tập, công tác. Duy trì và củng cố các chỉ tiêu phát triển văn hóa đọc; tiếp tục cải thiện môi trường đọc. Hoạt động thư viện, xuất bản có khả năng đáp ứng nhu cầu đọc của người dân (bao gồm cả xuất bản phẩm in và điện tử). 100% học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh được đáp ứng nhu cầu đọc sách báo, tư liệu tại các thư viện cơ sở đào tạo và thư viện công cộng; đồng thời, được hướng dẫn phương pháp đọc sách và trang bị kiến thức thông tin. 25% - 30% người dân ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được sử dụng dịch vụ của hệ thống thư viện công cộng. 100% thư viện cấp huyện có trụ sở độc lập, có trang thiết bị hiện đại, được ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện. 80% thư viện trong cấp học phổ thông đạt chuẩn thư viện trường phổ thông theo quy định. Bình quân đạt 01 bản sách, tài liệu/người dân trong hệ thống thư viện công cộng (bao gồm cả sách in và sách điện tử). Mức hưởng thụ sách, báo trên đầu người dân đạt 04 bản/người dân.

 

Để thực hiện đạt các mục tiêu đề ra, Kế hoạch đưa ra 6 nhiệm vụ và giải pháp, đó là:

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; huy động sự tham gia có hiệu quả của các phương tiện thông tin, truyền thông trong tỉnh, với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp. Tổ chức các cuộc thi, hội thi với quy mô, tính chất phù hợp cho từng đối tượng người đọc, đảm bảo đa dạng, phong phú, hấp dẩn nhằm khuyến khích tinh thần đam mê đọc sách cho người dân tại địa phương. Biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong duy trì, phát triển văn hóa đọc; có hình thức tôn vinh người đọc có hiệu quả.

Xây dựng thói quen, trang bị kỹ năng và phương pháp đọc (xuất bản phẩm in và điện tử) phù hợp với điều kiện của mỗi cá nhân. Huy động sự tham gia, phối hợp triển khai có hiệu quả của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc xây dựng, duy trì thói quen đọc (nhà trường, thư viện, hiệu sách...) và tăng cường vai trò của gia đình.Tổ chức các câu lạc bộ, hội sách nhằm khuyến khích học sinh, sinh viên và Nhân dân tham gia đọc sách. Đa dạng hóa các dịch vụ thư viện, tăng cường phổ biến, phát triển dịch vụ thư viện lưu động tại các địa phương, nhất là ở vùng nông thôn, ven biển, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn...

Hoàn thiện cơ chế, chính sách và đẩy mạnh xã hội hóa; khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển văn hóa đọc. Đẩy mạnh phát triển thư viện tư nhân, tủ sách dòng họ, tủ sách gia đình, tủ sách khuyến học, tủ sách pháp luật; hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong hệ thống thư viện tư nhân và loại hình tủ sách. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi nhằm phát huy vai trò của các doanh nghiệp và cơ sở khác hoạt động trong lĩnh vực phát hành, kinh doanh xuất bản phẩm đối với phát triển văn hóa đọc.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công cộng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Phát huy hiệu quả và nâng cao chất lượng hoạt động thư viện điện tử; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức nhanh chóng, thuận tiện. Chú trọng việc số hóa tài liệu, ưu tiên số hóa các tài liệu địa chí, tài liệu cổ, quý hiếm, bộ sưu tập tài liệu có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học. Từng bước nâng cấp, hoàn thiện, phát triển hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu các dịch vụ thư viện số, thư viện hiện đại.

Nâng cao chất lượng nội dung và hình thức xuất bản phẩm; phát triển đa dạng các loại sách (bỏ túi, sách nói, sách điện tử) có nội dung phong phú dành cho các nhóm đối tượng, tập trung vào các nội dung phổ cập kiến thức, kỹ năng sống và kỹ năng làm việc.

Mở rộng hợp tác quốc tế, giao lưu văn hóa trong lĩnh vực xuất bản, thư viện và các hoạt động văn hóa khác. Tích cực phối hợp tổ chức hoặc tham gia các sự kiện quốc gia, quốc tế liên quan đến phát triển văn hóa đọc. Tranh thủ sự hỗ trợ của các quốc gia, các tổ chức, cá nhân nước ngoài trong quá trình phát triển văn hóa đọc.

Huỳnh Khương