Tuyên truyền, vận động sưu tầm, sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật về vùng đất Pha Đin và nhân dân các dân tộc huyện Thuận Châu
(08:54 | 04/01/2022)

Có các văn bản kèm theo.