Đẩy mạnh bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của con người, vùng đất Hà Tiên
(11:12 | 10/01/2022)

UBND thành phố Hà Tiên vừa ban hành Kế hoạch phát triển văn hóa, thể thao năm 2022 nhằm  đưa sự nghiệp văn hóa, thể thao thành phố có bước phát triển mạnh mẽ, tạo nền tảng vững chắc góp phần xây dựng Hà Tiên phát triển nhanh, bền vững. Trong đó, trọng tâm là bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống tốt đẹp của con người, vùng đất Hà Tiên.

Lễ hội Tao đàn Chiêu Anh Các năm 2018

Thành phố Hà Tiên phấn đấu năm 2022 đạt 97% hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa; 100% ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa; 97,5% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; 100% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 100% phường đạt chuẩn văn minh đô thị; 100% ấp, khu phố có hương ước, quy ước và thực hiện hiệu quả hương ước, quy ước. Tham mưu tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện chính trị quan trọng của thành phố năm 2022 phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh như: Lễ hội Tao đàn Chiêu Anh Các (1763-2022), Lễ giỗ lần thứ 287 Đức khai trấn Mạc Cửu (1735-2022), Lễ giỗ lần thứ 259 ngày mất Bà Mạc Mi Cô (1763-2022). Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao: Hoàn thành các thủ tục đề nghị xếp hạng di tích đối với Nhà lưu niệm Đông Hồ; hoàn thành quy hoạch Khu di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh quốc gia núi Bình San và phụ cận; hoàn thành danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 gồm: di tích lịch sử văn hóa Đình thần Thành Hoàng, di tích lịch sử Nhà tù Hà Tiên và di tích chứng tích chiến tranh chùa Xà Xía.

Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022; phát động tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏa toàn dân thành phố Hà Tiên năm 2022. Số người tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên đạt 36% dân số. Số gia đình luyện tập thể dục, thể thao đạt 75% số hộ gia đình trong toàn thành phố. Số trường học thực hiện đầy đủ, đảm bảo chất lượng công tác giáo dục thể chất nội khóa đạt 100%. Số học sinh được đánh giá và phân loại thể lực theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể đạt 90-95% tổng số học sinh phổ thông các cấp. Số trường học có các câu lạc bộ thể dục, thể thao, có hệ thống cơ sở vật chất đủ phục vụ cho hoạt động thể dục, thể thao, có đủ giáo viên và hướng dẫn viên thể dục, thể thao, thực hiện tốt hoạt động thể thao ngoại khóa đạt từ 87-90% tổng số trường. Số cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thể lực đạt 100%.

Hội diễn Văn nghệ và Duyên dáng Hà Tiên năm 2020

Để thực hiện đạt các mục tiêu đề ra, Kế hoạch đưa ra 07 nhóm nhiệm vụ và giải pháp, đó là: Nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động về xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh. Gắn việc tổ chức thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; chú trọng nâng cao chất lượng bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, các loại hình hoạt động can thiệp làm giảm tình trạng bạo lực gia đình ở cơ sở. Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, tạo điều kiện để người dân tham gia hoạt động và hưởng thụ các giá trị văn hóa tinh thần. Tăng cường tổ chức các hoạt động biểu diễn, giao lưu, hội thi, liên hoan văn nghệ ở thành phố và cơ sở phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh; tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật đảm bảo chất lượng về nội dung và nghệ thuật.

Đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, trọng tâm là bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống tốt đẹp của con người, vùng đất Hà Tiên. Đề xuất nghiên cứu nâng tầm để khai thác phát huy giá trị phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố, gồm: Di sản văn học và lễ hội Tao đàn Chiêu Anh Các, Nhà lưu niệm Đông Hồ...

Phát triển phong trào thể dục, thể thao cho mọi người cả về quy mô và chất lượng để nâng cao sức khỏe, góp phần cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, tăng tuổi thọ của người dân. Quan tâm đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống công trình văn hóa, thể thao cộng cộng. Trước mắt, quan tâm đưa vào danh mục đầu tư Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thành phố. Phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, tăng cường nguồn lực cho xây dựng và phát triển văn hóa.

Yến Nhi