Tập huấn về kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình
(16:58 | 30/03/2022)

Theo kế hoạch trong tháng 4/2022, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các địa phương tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề về kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện Châu Thành, Gò Quao, Giồng Riềng và thành phố Phú Quốc nhằm trang bị, bồi dưỡng kiến thức cơ bản cho cán bộ phụ trách công tác gia đình; lãnh đạo ấp, khu phố; Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Ảnh minh họa

Hiện nay, bạo lực gia đình là vấn đề xã hội đang quan tâm; bởi đây là một trong những nguy cơ gây tan vỡ gia đình rất cao, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế, xã hội, tác động xấu đến môi trường giáo dục thế hệ trẻ. Trong những năm qua, công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh đặc biệt quan tâm, triển khai đồng bộ, thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp nên có nhiều chuyển biến tích cực. Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban ngành thành viên và Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, nội dung phong phú nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCBLGĐ cho người dân; duy trì mô hình PCBLGĐ tại các xã, phường, thị trấn, chú trọng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia công tác gia đình và PCBLGĐ. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và cộng đồng xã hội về PCBLGĐ, từng bước giảm dần các vụ bạo lực gia đình, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững, thực sự là tổ ấm của mỗi người, để mỗi gia đình là một tế bào lành mạnh của xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại hạn chế, bất cập như: tình trạng bạo lực gia đình vẫn còn diễn ra, ngày càng tinh vi, phức tạp, khó lường; một số địa phương chưa thật sự quan tâm chỉ đạo công tác PCBLGĐ; hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác gia đình và PCBLGĐ từng lúc, từng nơi còn mang tính hình thức, chưa đi vào chiều sâu; nguồn lực làm công tác gia đình vừa thiếu, vừa hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ, chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng đa dạng của công tác PCBLGĐ.

Để công tác PCBLGĐ đạt kết quả cao hơn, bên cạnh tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và người dân thì cần tăng cường nguồn lực cho công tác gia đình và PCBLGĐ; chú trọng bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình ở cơ sở. Tiếp tục thực hiện tốt các chiến lược, chương trình, kế hoạch về công tác gia đình, nhất là Chương trình về PCBLGĐ trong tình hình mới đến năm 2025, trong đó có nhiệm vụ nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham gia công tác PCBLGĐ ở cơ sở. Năm 2022, Sở Văn hóa và Thể thao - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn về kỹ năng PCBLGĐ cho 04 địa phương trên địa bàn tỉnh.

Tham dự hội nghị tại 04 địa phương, gồm: Gò Quao (08/4); Châu Thành (12/4); Phú Quốc (22/4); Giồng Riềng (26/4), dự kiến có 550 đại biểu. Tại hội nghị các đại biểu được trao đổi chuyên đề như: Kỹ năng PCBLGĐ; kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em trong gia đình và xã hội; nội dung xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCBLGĐ theo Nghị định số 144/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ).

Việc tổ chức hội nghị nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh công tác PCBLGĐ”; Công văn số 605/UBND-VHXH ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng, phương pháp cơ bản về PCBLGĐ cho cán bộ cơ sở, Ban Chủ nhiệm các Câu lạc bộ về gia đình, góp phần đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và thực hiện tốt nhiệm vụ PCBLGĐ, để từng bước giảm các vụ bạo lực gia đình, hướng tới xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Quỳnh Như