Năm 2023, dự kiến tổ chức 04 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về văn hóa văn nghệ
(11:45 | 10/10/2022)

Năm 2023, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang dự kiến tổ chức 04 lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực văn hóa từ tỉnh đến cơ sở nhằm nâng cao năng lực triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ, góp phần bảo tồn, phát triển phong trào văn hóa văn nghệ tại cơ sở.

Những năm qua, Sở Văn hóa và Thể thao đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho cán bộ, công chức, viên chức, cộng tác viên, nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, từng bước nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, chuyên môn cho nguồn nhân lực của ngành. Căn cứ tình hình thực tế, nhu cầu đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, cộng tác viên  trong ngành; Sở Văn hóa và Thể thao ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023. Theo đó trong năm 2023 dự kiến tổ chức 04 lớp, gồm: Bồi dưỡng về công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, tổ chức và hoạt động đờn ca tài tử; Bồi dưỡng múa truyền thống Khmer và Truyền dạy đờn ca tài tử từ cơ bản đến nâng cao.

Đây là các lớp nằm trong kế hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2022 - 2025; Đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 - 2025; Đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 - 2025.

Quỳnh Như