Lãnh đạo tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
(00:49 | 26/11/2022)

Để cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được hưởng ứng, có sức lan tỏa rộng rãi, tiếp tục mang lại hiệu quả thiết thực hơn nữa, Tỉnh ủy Kiên Giang ban hành Công văn số 632-CV/TU ngày 23/11/2022 về việc lãnh đạo tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ảnh minh họa

Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong tỉnh quan tâm quán triệt, lãnh đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tác động tích cực đến mọi mặt của đời sống xã hội, động viên nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Tuy nhiên, còn một số cấp ủy đảng thiếu quan tâm chỉ đạo thường xuyên Cuộc vận động (CVĐ); sự phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên trong tổ chức thực hiện CVĐ có nơi chưa chặt chẽ, hiệu quả có mặt còn hạn chế.

Để CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được hưởng ứng, có sức lan tỏa rộng rãi, tiếp tục mang lại hiệu quả thiết thực hơn nữa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Nghị quyết liên tịch số 88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN, ngày 07/10/2016 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam “Phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Thông tri số 25/TTr-MTTW-BTT, ngày 24/5/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2021 - 2025 đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với Mặt trận Tổ quốc cùng cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của CVĐ: (1) Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; (2) Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái; (3) Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; (4) Đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; (5) Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Nâng cao trách nhiệm của tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện CVĐ ở các cấp; định kỳ hằng năm kiểm tra, giám sát, đôn đốc và đánh giá kết quả thực hiện; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và từng hộ gia đình trong thực hiện CVĐ; xem đây là tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm, cả nhiệm kỳ của cấp ủy, chính quyền, tổ chức đảng các cấp và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, góp phần thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra: “Đến năm 2025, 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, ít nhất 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 7 - 9 huyện đạt tiêu chí nông thôn mới”.

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc các cấp triển khai thực hiện tốt CVĐ, nhất là ở cấp xã. Lãnh đạo thực hiện tốt các Phong trào: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Kiên Giang chung tay vì người nghèo -Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường” giai đoạn 2021 - 2025. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan nhà nước.

Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân nhận thức rõ về mục đích, ý nghĩa, nội dung, biện pháp, nguồn lực thực hiện CVĐ, qua đó nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân, nhằm phát huy sức mạnh toàn dân tham gia thực hiện CVĐ. Tăng cường công tác giám sát thực hiện các chủ trương, chính sách, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; chỉ đạo thực hiện tốt việc lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đổi mới công tác phối hợp với các tổ chức thành viên trong thực hiện CVĐ, thực hiện tốt vai trò chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội phản ánh kịp thời với cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp những nguyện vọng, đề xuất, sáng kiến của nhân dân trong quá trình thực hiện CVĐ; khơi dậy, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực theo hướng chủ động, sáng tạo, phù hợp với đặc thù, thế mạnh của từng địa phương, cơ sở, địa bàn dân cư.

Tiếp tục xây dựng, phát huy và nhân rộng các mô hình tự quản của cộng đồng, khơi dậy tinh thần tự nguyện, tự giác của nhân dân trong thực hiện CVĐ, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; kịp thời phát hiện, biểu dương, đề xuất khen thưởng các điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa, tạo động lực mạnh mẽ trong thực hiện CVĐ.

Đảng đoàn Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và lãnh đạo các tổ chức thành viên khác trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc đẩy mạnh tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện CVĐ. Chỉ đạo hệ thống tổ chức đoàn thể phối hợp với Mặt trận Tổ quốc cùng cấp đảm nhận những nội dung, nhiệm vụ cụ thể, thiết thực để thực hiện; xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong tổ chức đoàn thể về mô hình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chủ động tổ chức giám sát các nội dung thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia, các nội dung liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên; phát huy vai trò của đoàn viên, hội viên tham gia giám sát tại cộng đồng; đề xuất biện pháp cụ thể, phù hợp để tổ chức thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở từng ấp, khu phố gắn với các phong trào thi đua của tổ chức mình.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp, hướng dẫn các cơ quan truyền thông trong tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về thực hiện Cuộc vận động; lồng ghép phổ biến những nội dung của Cuộc vận động trong Bản tin Tổ nhân dân tự quản để tuyên truyền phổ biến rộng rãi trong Nhân dân, tạo sức lan tỏa sâu rộng cho Cuộc vận động đến tất cả các địa phương, cơ quan, đơn vị và toàn dân, toàn quân trong tỉnh.

Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo thực hiện công văn này; định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Quỳnh Như