Chuỗi sự kiện truyền thông về công tác gia đình trong năm 2023
(10:08 | 24/02/2023)

Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình và cộng đồng về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 22/02/2023 về việc triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Điểm nhấn trong công tác gia đình năm 2023 chính là chuỗi sự kiện truyền thông về công tác gia đình và PCBLGĐ, gồm: Ngày hội Gia đình tiêu biểu tỉnh Kiên Giang lần thứ III tại huyện Giồng Riềng (dự kiến tháng 6/2023); Hội thi tìm hiểu kiến thức về xây dựng gia đình hạnh phúc tại huyện U Minh Thượng và Vĩnh Thuận (dự kiến tháng 5 - 6/2023); Hội thi tìm hiểu kiến thức Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) chia thành 04 cụm huyện, thành phố (dự kiến tháng 10/2023) và tham gia Ngày hội Gia đình tiêu biểu khu vực Tây Nam Bộ lần thứ IV tại tỉnh Trà Vinh. Với chuỗi sự kiện ý nghĩa này sẽ góp phần tôn vinh, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt; tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng  gia đình hạnh phúc, gia đình văn hóa, hướng tới sự phát triển bên vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 là triển khai thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (có hiệu lực từ 01/7/2023). Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 15-Ctr/TU ngày 18/10/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030.

Về hoạt động truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 1173/UBND-VHXH ngày 20/7/2017 của UBND tỉnh về “Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”; tăng cường các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” trên phạm vi toàn tỉnh. Hướng dẫn tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), với chủ đề “Hạnh phúc cho mọi người” và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), chủ đề “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”.

Về thực hiện công tác PCBLGĐ, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 13/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình PCBLGĐ trong tình hình mới đến năm 2025. Tiếp tục triển khai, thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh công tác PCBLGĐ”; Công văn số 605/UBND-VHXH ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức các hoạt động trong Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ (từ Ngày Quốc tế Gia đình 15/5 đến hết 30/6) và hưởng ứng Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11). Tiếp tục tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác PCBLGĐ; quyền, nghĩa vụ của người bị bạo lực gia đình, người có hành vi bạo lực gia đình, các biện pháp hỗ trợ, bảo vệ người bị bạo lực gia đình. Triển khai thực hiện, đẩy mạnh, nhân rộng các mô hình về xây dựng gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, PCBLGĐ.

Về tổ chức thu thập, tổng hợp, báo cáo số liệu; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác gia đình. Tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình cấp huyện, cấp xã, dự kiến trong tháng 7/2023. Hội nghị tập huấn, sinh hoạt chuyên đề về công tác gia đình và PCBLGĐ; phòng, chống xâm hại trẻ em trong gia đình; xây dựng gia đình hạnh phúc cho cán bộ cơ sở, lãnh đạo xã, ấp và các Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững”, “Gia đình hạnh phúc” và công nhân lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thông qua các hoạt động sẽ góp phần chung tay xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, thực sự là tổ ấm của mỗi người và là tế bào lành mạnh của xã hội. Tăng cường trách nhiệm của cá nhân, gia đình, xã hội đối với việc giữ gìn, bảo vệ các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức, lối sống trong gia đình và xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống và trí tuệ; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Quỳnh Như