Huyện Vĩnh Thuận công bố quyết định công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, giai đoạn 2018 - 2022
(17:45 | 28/07/2023)

UBND huyện Vĩnh Thuận vừa tổ chức Hội nghị công bố quyết định công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 05 năm liên tục, giai đoạn 2018 - 2022 vào ngày 25/7/2023. Tại Hội nghị công bố và trao giấy công nhận của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho 70 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa 05 năm, giai đoạn năm 2018 - 2022.

Việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận trong thời gian qua đã đi vào chiều sâu và từng bước mang lại nhiều hiệu quả tốt. Qua thực hiện phong trào, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh; các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc được gìn giữ và phát huy; nhiều giá trị văn hóa mới, tiên tiến được chọn lọc, tiếp thu và bồi đắp; đời sống văn hóa, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao… Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa là những nội dung cốt lõi, nền tảng, tiền đề quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị. Đến cuối năm 2022, toàn huyện có 84/95 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa, chiếm 88,42%. Trong đó có 70 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa 05 năm liên tục, giai đoạn năm 2018 - 2022.

Thu Hương